.
 
м.Харків, вул. Зубарєва, 29

Портфоліо

“ ВИБЕРІТЬ СОБІ РОБОТУ ДО ДУШІ, І ВАМ НЕ ДОВЕДЕТСЯ
ПРАЦЮВАТИ  ЖОДНОГО ДНЯ У СВОЄМУ  ЖИТТІ»

(Конфуций)

Учитись важко, а учить ще важче,
Але не мусиш зупинятись ти.
Як дітям віддаси усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти.
М.Сингаївський
 
Тема досвіду: «Національно-патріотичне виховання засобами живопису й декоративно-прикладної творчості на уроках образотворчого мистецтва»

 

Провідна ідея: cучасне суспільство поставило перед шкільною освітою ряд завдань, одне з яких - виховання молодої людини - патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянину, сім'янину, професіоналу, носію української національної культури. Передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту.

 

 Актуальність досвіду: виховання в молодого покоління почуття патріотизму, активної громадянської позиції в наш час визнано проблемами загальнодержавного масштабу. Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування  ціннісного ставлення особистості до свого народу, Батьківщини, держави, нації. Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному розвитку народу, формуванню  громадянського суспільства, що передбачає зміни громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості.

 

 Об’єкт дослідження: процес національно – патріотичного виховання  на уроках образотворчого мистецтва в спеціалізованому навчальному закладі з поглибленим вивченням англійської мови.

 

 Предмет дослідження: форми і методи виховання духовних і ціннісних орієнтирів, національно – патріотичної свідомості та активної життєвої позиції  на уроках образотворчого мистецтва.

 

Гіпотеза дослідження: полягає у припущенні, що  формування ціннісних орієнтирів, національно – патріотичної свідомості, потреби в творчій самореалізації  дітей буде успішним, якщо формування у них навичок і вмінь забезпечуватиметься сукупністю таких умов:
опануванням знань, умінь та навичок в образотворчій діяльності різного рівня складності: від мінімальних, відповідних обов'язковим державним вимогам освіти, до підвищених, що дозволяють продовжити навчання в профільному вищому навчальному закладі;
формуванням  комунікативних,  проектних, творчих типів діяльності;
формуванням навичок роботи з різноманітними ресурсами: довідковою літературою ,   інформаційними  мережами,  репродукціями   творів мистецтва тощо;
ефективним поєднанням різних форм навчання в умовах навчального закладу;
інтеграцією знань  з образотворчого мистецтва у специфічно дитячі види діяльності та життєдіяльність в цілому;
створенням розвивального середовища на уроках образотворчого мистецтва шляхом збагачення їх змісту характерними для дітей видами діяльності;
поєднанням методів національно – патріотичного виховання з оптимальними прийомами  і засобами навчання;
формуванням  позитивного та раціонального типу відносин між дітьми у колективі.

 

Завдання досвіду:
з’ясувати вікові, індивідуальні можливості дітей, сформувати художньо – практичну компетентність, розуміння учнями зв’язків образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем людини;
створити умови для оптимального розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей, набуття ними практичної, загальнокультурної, соціальної, комунікативної компетенції;
створювати на уроці такі педагогічні ситуації, які дають можливість кожному учневі проявити ініціативу, самостійність, підтримувати прагнення учня знаходити власний спосіб роботи, аналізувати та оцінювати роботу інших;
використовувати різноманітні види пізнавальної діяльності, а також мотиваційний, змістовно-операційний та вольовий компоненти пізнавальної самостійності школярів;
виховувати  ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави, духовно- осмислений патріотизм, який поєднує любов до свого народу,  традицій, рідного слова та державної мови.

 

Методи дослідження:
Для з’ясування  поставлених завдань, досягнення мети, перевірки гіпотези застосовувалися методи:
а) теоретичні:
- вивчення та аналіз філософської, педагогічної  літератури;
- аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення даних;
- теоретичне моделювання;
- вивчення та узагальнення досвіду, аналіз документів.
б) емпіричні:
- цілеспрямоване та систематичне спостереження за навчальною діяльністю дітей;
- констатуючий та формуючий етапи педагогічного експерименту;
- педагогічне оцінювання рівня сформованості тематичного художнього матеріалу.
Практичне значення  одержаних результатів полягає в тому, що запропонований досвід може бути використаний педагогами для впровадження  у навчально – виховний процес з метою  позитивної динаміки зростання рівня патріотизму, формування соціальної активності особистості, якій притаманні риси громадянина – патріота.
Так склалося в історії людства, що кожен народ від покоління до покоління, із віку в вік передає свою  шану  й  любов   до  рідного  краю,  повагу  до  його історичного минулого  й  збереження  традицій,  свій  життєвий  досвід,  пізнання  секретів  майстерності  й  розуміння  краси. Саме так створюється історія матеріальної та духовної культури нації, народу, формується його самосвідомість і патріотизм.
Програмою з образотворчого мистецтва  пропонуються теми, які знайомлять  дітей із українським національно – декоративним  мистецтвом, народними промислами,  з картинами українських художників. Саме ці уроки допомагають дитині увійти у світ творчості і краси, долучитися до скарбів художньої культури, плідно сприяють розвитку її емоційно-чуттєвої сфери, поглиблюють знання, і головне - виховують потребу у збереженні та примноженні духовного та матеріального багатства українського народу, готовність до захисту національних інтересів України.
    Українська мистецька спадщина володіє досить великим потенціалом, який можна використовувати на уроках:
наочні засоби, зроблені самим учителем;
методична наочність друкованого (видавничого) характеру;
родинні реліквії;
мистецькі твори українських авторів;
мистецькі твори світових класиків.
Які  засоби допомагають утілити  ідеї національно – патріотичного виховання на уроках образотворчого мистецтва?
1. Природні (усі натуральні об'єкти, що існують у незмінному природному стані).
2. Текстові (поезія, казки, прислів’я,  історичні довідки, що не тільки несуть додаткову інформацію, а й стимулюють пізнавальний інтерес до культури та мистецтва).
3. Ілюстративні (художні, графічні, схематичні, фотографічні способи фіксації).
4. Технічні (мультимедійна дошка, аудіо- та відеозаписи, комп'ютерні програми).
Уроки  образотворчого мистецтва  сприяють усвідомленню єдності власної долі з долею рідного краю, Батьківщини, розвивають відчуття потреби у збереженні духовного багатства українського народу  завдяки художній  творчості,     народним   ремеслам    як  яскравим перлинам національної   культури.
  Образотворче мистецтво відображає дійсність у наочних образах, відтворює об'єктивно наявні властивості реального світу: об'єм, колір, просторовість, матеріальну форму предмета, світлоповітряне середовище тощо, зображує не тільки те, що доступне безпосередньому зоровому сприйняттю, але й передає розвиток подій у часі, певну фабулу, розгорнуту оповідь, розкриває духовний склад людини, її психологію.

Патріотичне виховання - це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.                                                                                                                                    (В. О. Сухомлинський)
Предмети уваги патріотичного виховання:
Національна ідея.
Національна культура.
Рідна мова.
Історія народу і держави.
Самовизначення, самоідентифікація.
Категорії Батьківщини (мала і велика Батьківщина).
Лідери та герої народу, нації, держави.
Рідний край, місто, село.
БАЖАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Як наслідок учень:
розуміє і поділяє сутність національної ідеї;
є носієм національної культури;
своєю професійною діяльністю сприяє економічному, науковому, культурному зростанню Батьківщини;
любить і відстоює рідну мову, користується нею;
любить, захищає і відстоює рідну країну / державу / територію;
любить, захищає і відстоює свої звичаї, традиції;
любить, захищає і підтримує співгромадян з патріотичним мислення;
постійно відчуває гордість за вищенаведене і приналежність до цих категорій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HotLog